هیئت مدیره

Image title


اعضای اصلی

 • آقای حسن نصر اصفهانی (رییس هیئت مدیره)
 • آقای علی عیسی‌زاده (مدیرعامل)
 • آقای جهانگیر کی شمس
 • آقای حسین کشاورزی
 • آقای روح الله محمدی

اعضای علی‌البدل

 • آقای مظفر شاملی
 • آقای یوسف ستاره ناصری
موسسه فرهنگی ورزشی

صنعت نفت آبادان

باشگاه

 • اخبار و تازه هــا
 • چند رسانه ای
 • معرفی بازیکنان

باشگاه

 • اخبار و تازه هــا
 • چند رسانه ای
 • معرفی بازیکنان

باشگاه

 • اخبار و تازه هــا
 • چند رسانه ای
 • معرفی بازیکنان

باشگاه

 • اخبار و تازه هــا
 • چند رسانه ای
 • معرفی بازیکنان