هوادارتهران و صنعت نفت آبادان هفته بیست وپنجم لیگ برتر بیست وسوم

آلومینیوم اراک و صنعت نفت آبادان هفته بیست وهفتم لیگ برتر بیست وسوم

آلومینیوم اراک و صنعت نفت آبادان هفته بیست وهفتم لیگ برتر بیست وسوم

صنعت نفت آبادان و مس رفسنجان هفته بیست وششم لیگ برتر بیست وسوم

صنعت نفت آبادان و مس رفسنجان هفته بیست وششم لیگ برتر بیست وسوم

هوادارتهران و صنعت نفت آبادان هفته بیست وپنجم لیگ برتر بیست وسوم

هوادارتهران و صنعت نفت آبادان هفته بیست وپنجم لیگ برتر بیست وسوم

صنعت نفت آبادان و پرسپولیس تهران هفته بیست وچهارم لیگ برتر بیست وسوم

صنعت نفت آبادان و پرسپولیس تهران هفته بیست وچهارم لیگ برتر بیست وسوم

استقلال صنعتی خوزستان-صنعت نفت آبادان هفته بیست وسوم لیگ برتربیست وسوم

استقلال صنعتی خوزستان-صنعت نفت آبادان هفته بیست وسوم لیگ برتربیست وسوم

صنعت نفت آبادان وسپاهان اصفهان هفته بیست ودوم لیگ برتر بیست وسوم

صنعت نفت آبادان وسپاهان اصفهان هفته بیست ودوم لیگ برتر بیست وسوم

ملوان وصنعت نفت آبادان هفته بیست ویکم لیگ برتر بیست وسوم

ملوان وصنعت نفت آبادان هفته بیست ویکم لیگ برتر بیست وسوم

گل گهرسیرجان - صنعت نفت آبادان هفته بیستم لیگ برتربیست وسوم

گل گهرسیرجان - صنعت نفت آبادان هفته بیستم لیگ برتربیست وسوم

صنعت نفت آبادان ونساجی مازندان هفته نوزدهم لیگ برترهفته بیست وسوم

صنعت نفت آبادان ونساجی مازندان هفته نوزدهم لیگ برترهفته بیست وسوم

پیکان وصنعت نفت آبادان هفته هجدهم لیگ برتر بیست وسوم

پیکان وصنعت نفت آبادان هفته هجدهم لیگ برتر بیست وسوم

استقلال تهران وصنعت نفت آبادان هفته شانزدهم لیگ برتر بیست وسوم

استقلال تهران وصنعت نفت آبادان هفته شانزدهم لیگ برتر بیست وسوم

تراکتورسازی تبریزوصنعت نفت آبادان هفته پانزدهم لیگ برتربیست وسوم

تراکتورسازی تبریزوصنعت نفت آبادان هفته پانزدهم لیگ برتربیست وسوم

صنعت نفت آبادان وذوب آهن اصفهان هفته چهاردهم لیگ برتربیست وسوم

صنعت نفت آبادان وذوب آهن اصفهان هفته چهاردهم لیگ برتربیست وسوم

شمس آذر قزوین - صنعت نفت آبادان هفته سیزدهم لیگ برتر بیست وسوم

شمس آذر قزوین - صنعت نفت آبادان هفته سیزدهم لیگ برتر بیست وسوم

صنعت نفت آبادان - گل گهرسیرجان هفته پنجم لیگ برتر بیست وسوم

صنعت نفت آبادان - گل گهرسیرجان هفته پنجم لیگ برتر بیست وسوم

صنعت نفت آبادان - آلومینیوم اراک هفته دوازدهم لیگ برتر بیست وسوم

صنعت نفت آبادان - آلومینیوم اراک هفته دوازدهم لیگ برتر بیست وسوم

مس رفسنجان و صنعت نفت آبادان هفته یازدهم لیگ برتر بیست وسوم

مس رفسنجان و صنعت نفت آبادان هفته یازدهم لیگ برتر بیست وسوم

صنعت نفت آبادان و هوادار هفته دهم لیگ برتربیست وسوم

صنعت نفت آبادان و هوادار هفته دهم لیگ برتربیست وسوم

پرسپولیس تهران و صنعت نفت آبادان هفته نهم لیگ برتر بیست وسوم

پرسپولیس تهران و صنعت نفت آبادان هفته نهم لیگ برتر بیست وسوم

صنعت نفت آبادان و استقلال صنعتی خوزستان هفته هشتم لیگ برتر بیست وسوم

صنعت نفت آبادان و استقلال صنعتی خوزستان هفته هشتم لیگ برتر بیست وسوم

سپاهان اصفهان و صنعت نفت آبادان هفته هفتم لیگ برتربیست وسوم

سپاهان اصفهان و صنعت نفت آبادان هفته هفتم لیگ برتربیست وسوم